Disociace vody

Autor: Fórum <rival(at)upramene.cz>, Téma: Fórum - výběr, Zdroj: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=241, Vydáno dne: 06. 02. 2007

Je nutné rozlišovat podnět a reakci. Podnět je něco jako rozbuška vložená do nálože dynamitu. Malá jiskra vybudí velkou reakci. Malý klíček otevírá velká vrata, do kterých bychom marně bušili beranidlem...

 Co je OU - over unity? Zjednodušeně: jde o reakci, jejíž energie převýší množství energie vložené do akce a o zužitkování toho, co tato reakce nabízí. Čili něco podobného jako u tepelného čerpadla, kde se jako konečný výkon bere součet dodané el. energie a porce tepla získaného z okolí, převedená na ekvivalent v kW.

Co je to VE - volná energie? Je to energie obsažená všude v okolí. Prozatím zužitkováváme jen malou část, zbytek této energie je ještě "volný".

Za to, že náš svět je takový jaký je a nedochází v něm k samovolným metamorfózám a spontánním uvolňováním energie (s výjimkou blesků fungujících jako bezpečnostní záklopka nadřazeného systému), vděčíme chytrým obranným mechanizmům, které jsou v něm zabudovány. Pokoušet se "nabourat" takový mechanizmus, například u vody, znamená, že

a) musíme vědět, že existuje a

b) pochopit jeho podstatu.

 Voda je jeden z nejdůležitějších elementů vůbec. Kdyby bylo tak snadné ji zapálit, vypadalo by to tady jako na Marsu – zvládla by to každá bouře...

 Naštěstí je to jinak. Pro vysvětlení si musíme zajít do oblasti tzv. plazmy. Tento obor zpravidla popisuje hmotu v hodně zahřátém stavu, kdy lze zřetelně pozorovat jisté jevy a zákonitosti. To ovšem neznamená, že se TYTÉŽ jevy a zákonitosti neukazují u hmoty jako takové, i když je v "normálním" stavu. Jsou tam, ale zůstávají pro nás nepostřehnutelné. Abychom je viděli musíme vyvolat nějaký extrém, jako třeba vybudit zmíněnou horkou plazmu. Zkusme však aplikovat takto získané znalosti na hmotu v normálním stavu, jemuž říkám superchladná plazma.

Co následuje je velmi zjednodušený náhled, nekamenujte mne za to, ale nevidím jiný způsob jak věci popsat tak, aby byly srozumitelné i tomu, kdo o plazmě nemá ani tušení.

Plazmový výboj se od "ostatního světa" i od svého protipólu izoluje pomocí tzv. dvojvrstvy (DOUBLE LAYER na obrázku dole jako LAYER 1 a LAYER 2) nebo také "elektrické dvojvrsty" (electric double layer). Zjednodušeně to znamená, že se vytvoří ochranná bariéra znemožňující přenos informací, takže část plazmy na jedné straně této bariéry "netuší", co se děje na druhé straně za ní, a proto se nepokouší o reakci. Takto se vytvoří ustálený stav. Jestliže budeme měnit informaci (např. puls) na jejíž bázi se dvojvrstva vytvoří periodicky, vyvoláme jen její dočasné zhroucení a následné bleskové obnovení. U vody je to ještě těžší, stíhá to rychleji protože má cosi jako "paměť". Dokáže si "pamatovat" předchozí stav a po změně mnohem rychleji obnoví obrannou bariéru dokonce ještě předtím, než impuls dosáhne nejvyšší intenzity. Tento jev lze obejít pouze pomocí iontové výměny, čili prostřednictvím přísady, která přirozenou bariéru přemostí. Velice podobně se mimochodem chová i Země. Dokonce už chvíli předtím než dojde k erupci na Slunci se její elektromagnetický štít předsune daleko do prostoru a očekává nápor ze Slunce uvolněné energie. Nebýt tohoto podivuhodného mechanizmu vůbec bychom tady nebyli.

 V případě pulsní elektrolýzy pravidelnými pulsy se bleskově vytváří ve vzdálenosti několika setin milimetru od elektrody zmíněná bariéra. Reaguje přesně na pravidelné pulsy a dovede blokovat jimi nesenou energii. Dá se říct, že aktivní vrstva mezi elektrodou a bariérou neví, co se děje v meziprostoru mezi sousedícími bariérami. Na elektrodách se sice ukáže potenciál, ale neuvolní se jeho spád – vyvíječem prakticky neteče proud.

Jestliže voda obsahuje volné ionty, a tomu téměř nelze zabránit, vytvoří se zmíněné můstky jichž sice relativně pomalu, ale přesto přibývá. I při použití nerezi! Důvod je prostý – nerez obsahuje nikl a jiné kovy, jejichž ionty se postupně uvolňují (voda žloutne). Co následuje je stav nabíhající klasické elektrolýzy ztížené pulsy... což samozřejmě není žádoucí. Proto se při vědeckých pokusech používá platina nebo zlato. V praxi pak zejména platinovaný titan. Stříbro je naprosto nevhodné, stejně jako měď, chróm, zinek apod. Elektrody prostě nesmí obsahovat kovy, které je možné nanášet prostou galvanizací (galvanizovat jde samozřejmě i zlatem, ale jen za použití spec. elektrolytu).

 Únik iontů z materiálu elektrod se projevuje pomalým náběhem odběru elektrolyzéru až po mez, na níž se odběr zastaví kvůli omezení proudu šířkou pulsů. Generátor tedy funguje jen jako omezovač proudu, nic víc. (Za této situace se jinak jen vlažné koncové tranzistory značně zahřejí.)

Svého času jsem využíval v procesu sloužícímu k čištění vody obvod, který omezil napětí, a tím i proud, až na nulu v okamžiku kdy hrozilo "překlopení" do elektrolýzy. Potřeboval jsem, aby na elektrodách vznikaly hydroxyly, které jsou mocnějšími oxidanty než fluór. Nejenže okamžitě zahubí veškeré bakterie a koky, ale štěpí i detergenty, oleje a různé jiné komplikované molekuly. Vznikají pak odfiltrovatelné mikrovločky. Tehdy jsem se snažil elektrolýze a tvorbě plynů zabránit. Proto byla stanovena proudová hustota na cm2 elektrody. V okamžiku, kdy proud začal šplhat nad stanovenou mez, obvod sestřelil napájení, a to muselo naběhnout znovu. Byl to docela slušný oscilátor... navíc řízený vodivostí vody. Mohlo se do toho nalít prakticky cokoli a netvořil se žádný plyn. Podobné zařízení by možná šlo postavit s tím, že by hranice omezení byla posunuta o něco výše...

Náběh "pravé" elektrolýzy pulsy se naproti tomu projevuje okamžitou tvorbou plynů a poklesem odběru. Důvod je prostý – použitá chaotická modulace znemožňuje vodě "předvídání", a tím vznik či rychlé reorganizace dvojvrstvy a voda je vystavena přímému působení dodávané energie.

Při rozpadu každé molekuly (disociaci) se procesu navíc účastní i složka energie, která předtím držela vodní molekulu pohromadě (vazební "elektrony"). Tuto energii je třeba udržet v procesu tak aby neunikla bez užitku. (Stanley Meyer tomuto úniku říkal "elektronová lekáž", prosakování, a pokoušel se ji omezit pomocí zvláštních sendvičových odporů, podivných složených útvarů popsaných v jednom z jeho raných patentů. Později ovšem věc vyřešil daleko elegantněji. Nicméně aparát, který mnozí viděli ve filmu, je z "dřevní doby", ve své buggy už nic takového nepoužíval. Tam, jak se zdá, používal vodní vstřikování... čili plazmou poháněný motor. Jeho účinnost je mnohonásobně vyšší než účinnost motoru hnaného směsí Brownova plynu a atmosférického vzduchu. Geneze jeho vynálezů ostatně tomuto vývoji nasvědčuje. Držel tuto věc v tajnosti a patrně se neprozřetelně pokusil ji patentovat. Tento vynález byl pro jisté kruhy nesmírně nebezpečný... dali mu snad proto nakonec ochutnat botulín?...)

U aparátů buzených solid state elektronikou platí, že obvod s elektrodami nesmí mít žádné galvanické spojení se "zemí", ale ani s obvodem budiče, a to ani přes trafo! Pak potenciál na elektrodách stoupá a napětí může dosáhout až několika kV. Jistě jste si už povšimli, že všechny takové obvody jsou vždy "plovoucí", napájené např. z baterií.

Známe-li příčinu blokace, elektrickou dvojvrstvu a víme, jak se plazma, potažmo elektrická dvojvrstva, ve vodě chová, leží řešení problému na dlani.

Potřebujeme spolehlivé nosiče energie, minéry, a něco, co vyvolá markantní "klamné útoky"! Něco, co současně s postupem minérů vyvolá chaos. Něco, čemu se protivník (voda) nedokáže tak rychle přizpůsobit. Halasný, neuspořádaný klamný útok, v jehož krytu postupují diverzanti kladoucí nálože tam, kde jich je zapotřebí....

Nezapomeňme, že zápolíme s elektrickou dvojvrstvou, čil hlavní roli nehraje proud, ale napěťový potenciál na elektrodách. Klasická elektrolýza tento problém obchází snížením napětí na minimum. Tím se samozřejmě oslabí i elektrická dvojvrstva. Pak mezi elektrodami teče značný proud a elektrolyt (voda obohacená o ionty) se silně zahřívá. Je tedy v zájmu věci udržet na elektrodách co nejvyšší napětí.

Pulsní elektrolýza není lehká cesta. Osobně nevím o nikom, kdo by dosáhl významnějších úspěchů s vysokým napětím při proudech v řádu miliampér, jak tvrdil Meyer. Věřím ale, že tato cesta existuje a vyplatí se ji hledat.

--------------------------------------------------------

Druhý způsob Jak to dělá "děda Dingel"?

 Dingel dlouho nechtěl nic patentovat, protože podle jeho slov: "Je to tak prosté, že se lidi umlátí smíchy až na to jednou přijdou." A má pravdu.

Jak na to?

A

Použijte libovolný klasický elektrolyzér (bez "hluchých elektrod", odstup elektrod min. 1,5 - 2 mm), zapalovací cívku s kondenzátorem a mechanický přerušovač.

a) Elektrolyzér zapojte paralelně do napájecího obvodu cívky. Na kladnou elektrodu elektrolyzéru (nebo na pomocnou elektrodu umístěnou fyzicky paralelně s jeho elektrodami) přiveďte VN z cívky. A laborujte s elektrodami dokud nedosáhnete jejich optimálního geometrického nastavení ve vodě...

b) Zapojte elektrolyzér do série s cívkami. Tento způsob je snazší, ale méně účinný.

c) Použijte velkoplošný kovový separátor (voštinu). (Materiál Dingel neuvádí.)

B

Použijte bipolární zapojení se separačními elektrodami, permanentní DC napětí a VN pulsy. Oba způsoby jsou funkční, způsob B se jeví jako účinnější, ovšem při současně zvýšeném opotřebení separačních elektrod.

TAK to dělá Dingel. Je to obměna elektrochemického postupu, který použil Cornish (viz US Patent 4,702,894).

U Dingela zapomeňte na "rezonance" a podobné matoucí nesmysly. Pracovní bod a výkon jeho zařízení se řídí zátěží a otáčkami motoru (při současně vyšším výkonu alternátoru) – systém je tedy "v rezonanci" (v souladu) s potřebami motoru. Nemá žádnou pevnou "rezonanční frekvenci". Musí ale existovat určitý soulad mezi funkcí obvodu dodávajícího pracovní proud a pracovním bodem nepravidelných impulsů vnášejících do vody potřebný chaos. Přerušovač v případě A zastává funkci generátoru pulsů omezujících proud, aby se obvod "nepřeklopil" do stavu klasické elektrolýzy, a zároveň udává bod spuštění impulsu vysokého napětí (v protitaktu).

 VN výboj ve vodě vyvolává rázovou vlnu a současně poskytne prakticky nikdy se neopakující směsici frekvencí, včetně ultrazvuku, osvobozující elektrody od bublinek a neutralizující el. dvojvrstvu.

Pozor! Cívky při běžném zapojení ( 15 = <+> ) poskytují ZÁPORNÝ impuls VN...

VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE UŽ V AUTĚ JE! Samozřejmě kromě samotného vyvíječe.

To je to, co tady už tak dlouho, pravda, také trochu zastřeně, zmiňuje Mim a nalézá jen slepé oči a hluché uši. Místo snahy o pochopení se tu objevují další a další neužitečná a zbytečně komplikovaná elektronická zapojení. Nedivím se, že ho omrzelo zpívat hluchým. A slepí mimice nehoví...

Nejlepším lapačem elektronů jsou alkalické kovy.

P.S. Pokud se to někomu bude jevit jako poněkud zmatené, má pravdu. Některé cesty by pro někoho měla zůstat nevyzpytatelné. Bude to pro něj určitě lepší.

Kdo chceš, rozuměj!

Autor: gewo